الان دقیقا چه موقعیتی نسبت ب ترس هام دارم؟

دقیقا

چشمامو بستم

دارم میرم جلو

.

.

.

.

-› قلبم توی دهنمه