اینروزا وقتی از ی چیز مسخره ناراحت میشم

بعدش ازینکه از چنین چیزی ناراحت شدم قشنگ افسردگی میگیرم

.

.

.

.

.

-› اینروزا از یه چیز مسخره قشنگ افسردگی میگرم :(