***

فقط هوای ابریو نم نم بارونو کم داشت

.

.

.

.

-› پشت پنجره های اتوبوس بین شهری..