مزخرف ترین بازش اون صبر کردنِ برای رو کردن خودشه تا بتونی درو ببندی و پشتتو کنی و بری

تا رسیدن اون لحظه میمرم و زنده میشم میمرم و زنده میشم میمیرم و زنده میشم