ماشالا شستم هم خوب خویش تن داری یاد گرفته

.

.

.

-› اشاره به تاچ اندوریید دارد

-› هیچوقت شصت و شست رو یاد نگرفتم

-› همونطور ک گزاردن و گذاردن و خواب و خاب رو