وسط یه دعوای خیلی جدی سر یه موضوع خیلی جدی یهو خندم میگیره و درحالیکه همه دغدغم اینه ک ناراحتی و جدیتم رو به طرف مقابل نشون بدم، دلمو چسبیدم دارم ریسه میرم کف زمین

.

.

.

.

-› خیلی شاکیم :(