ما دخترا انقد دوس داشتداشتنییم ک بعضی وقتا واقعا دلم میخواد زن بگیرم :(