قشنگیش اینجاس ک دقیقا وقتی دنیا داره ب دهنت مزه میکنه بری

.

.

.

.

-› اما امسال واقعی تر میخوام برنگردم