حالا شاید اونی ک دیدم اشتباه باشه

ولی یه چیزی دیدم ک میگم

.

.

.

.

-› شکست نفسی نیس در هر حال