فریاد ک سوز دل عیان نتوان کرد

با کس سخن از داغ نهان نتوان کرد