اون دنیا گذرمون به هم میافته و بهت میگم چیزاییو ک اینجا نباید بگم..

.

.

.

.

-› با خیلیا حرفایی دارم که نباید بگم

-› یه روزی میگم

-› یه روزی که نباید و نمیتونم نباشه..