+ چرا هیچوقت همچین چیزی رو نداشتم؟ (از یه چیز معمولی و ساده حرف میزند)

- برای اینکه زیاد میخواستیش

.

.

.

.

-› خستم