دقیقا ک هچ

حتی حدودا هم نمیدونم چی میخوام

.

.

.

.

.

-› فقط میدونم میخوام رد شم

-› از همه چی