ازینکه بعضی وقتا به خودم میگم

بسه دیگه.. خودتو رها کن

و بیشتر ازینکه اینکارو میکنم

حااالم به هم میخوره