دوست داشتم بنویسم:

اونقدر میخوامت که اگه بدونی...

.

.

.

.

-› اما خب دیدم کسیو اونقدر نمیخوام ک اگه بدونه!