درسته

هر کسی رو ک بهش احساس‌ محبت/یا‌ به‌ طور دقیقتر حسی‌ ک‌ با محبت اشتباه گرفته‌ میشه دارم

نمی‌خوام

.

.

.

-› ما اینیم [وی ژست غرور میگیرد]