یهو بی مقدمه داد میزنه

فردا میخوای بری باید بزاری بغلت کنما

.

.

.

-› :))

-› بعدش باز با بد اخلاقی میگه بخواب دیگه.. نخوابی حرف میزنما

-› قافیه رو :)