گفتم میخوام برنگردم

پرسید برای خود خواهی خودت؟

.

.

.

-› سر تکون دادم

-› و تاسف خوردم