اوندفه که خیلی ناراحت بودم و پرسید چرا فکرتو ازش پرت نمیکنی نباید میگفتم درد لذت آلودیه

.

.

.

-› من از خودم نمیگذرم تا اون از من نگذره