به عنوان جدیدترین موضوعی که نگرانشم میتونم اشاره کنم ب اینکه نمیدونم این خود را به کوچه علیچپ زدن های محض در برابر اشتباهات فجیع عزیزانم... اصلا به ضررترشون نیست؟