یکی از راه حلایی ک برای عوض شدن حس خیلی زیاد خوبم بنا به مقتضیاتی به آدما  کار میبرم اینه که میرم اینستاشونو پیدا میکنم قربون صدقه های زیر عکسای خودشونو میخونم