میدونی

اصلا با من نبود ک هی میگف بفرمایید بفرمایید

سرمو انداخته بودم پایین در کمال فروتنی هی تاکید میکردم که اصلا بنده میل ندارم

با بغلیم بود :|