میگم بهشت اگه پیاده روی اربعین نداره پس چی؟!

.

.

.

-› دلم تنگ شده بود برا اینجا :))