نوشته بودم

من قدرت اینکه رو همه نظر داشته باشم دقیقا در حالیکه روی هیچکس نظر ندارم رو یجوری دارم که خودمم تعجب میکنم

.

.

.

.

-› ب هر حال مفتخریم :)