ب مضمون نوشته بود که

این روزا خیلی دقیقه نودی شدم چون خیلی هوات ب سرم افتاده و هرچیزی غیر از تورو شیفت میدم به لحظه آخر

.

.

.

-› از خودم پرسیدم منم؟

-› درحالیکه شخم میزنم که از توش یه «آره» درارم.

-› :)