اگه ایده آل گرایید

محاسبه فاصله معمول واقعیت با حقیقت رو بکنید

.

.

.

.

← زجر میدید مارو