میگه کلمه مرد به این راحتی روی یه اسم قرار نمیگیره