رفتم که یکم تنها باشم

زنگ زد گفت میخوام آرامشتو به هم بزنم

مهم بود ک درک میکرد

راهمو کج کردم سمتش :)