شنیدم که زیر لب میگفت

اصلا مگه من جز تو راه دیگه ای دارم؟

.

.

.

-› اصلا مگه من جز تو راه دیگه ای دارم؟