نه تنها دیگران

بلکه حتی خودم هم

در دیگران

بعضا

.

.

.

-› اینو:

-› تو تنها میتوانی آخرین درمان باشی

-› و بیشک دیگران بیهوده میجویند تسکینم