چون اناری سر راه تو به خون افتادیم

تا بغلتیم در آغوش تو ای رود به خون 

.

.

.

-› باید ببخشن که نمیتونیم آروم بخوابیم..