با عقل گشتم هم سفر

یک کوچه راه از بی کسی

شد ریشه ریشه دامنم

از خار استدلال ها

.

.

-› جناب صائب