نه، هیچ ربطی به هیچ کسی ندارن

هیچکدومشون

.

.

.

-› این دست پستا