میگه بزرگ ترین قدرتی ک میتونه ی شخص داشته باشه

قدرت حواس پرتیه

.

.

.

-› اینجوریه