بیشتر ازینکه نگران احساسایی ک دارم باشم 

نگران احساساییم ک ندارم

.

.

.

.

-› قلبم خسته ی یه جنگ بیست و چند سالس

-› میدونم اگه بخوام بهش یه استراحت طولانی میدی

-› اما بخوام یا نخوام..