بعد از نمازش میگف نمیدونی چه لذتی داره وقتی خیلی خوابت میاد 

بلند میشی

فقط برای اینکه نماز بخونی

.

.

.

-› نمیدونستم..