داشتم مینوشتم امیدوارم یه روز یه واژه ای جز عشق برای چیزی که میخوام ازش حرف بزنم پیدا کنم که از خودم پرسیدم چرا باید ازش حرف بزنم...