مثل یه شهاب سنگی که از آسمون دلم عبور میکنه

.

.

.

-› کوتاه

-› زیبا