رفتم قلم و دوات خریدم

و مرز های شکسته نستعلیق رو جابجا کردم

.

.

.

.

-› میگم من برا دل خودم مینویسم قبول نمیکنن

-› چرا میان نگا میکنن اصن

-› اون گوشه نشستم دارم خطخطی میکنم برا خودم دیگه :(