یه بارم خواستم خون بدم

بعد از آزمایش احراز شرایط اهدا خون، دیدم دارن بالاسرم فاتحه میخونن

معتقد بودن مرده ب حساب میام