داشتم از خودم میپرسیدم چحوری از همچین آدمی خوشت اومده

بعد خودم به خودم گفتم تو که عبور نگاهشو ندیدی

حالا دیده بودما

فقط خیلی رفته بودم تو حس :)))