شنیدم که داشتم زیر لب بهش میگفتم:

شاید نفهمی، اما دغدغه من این نیست که بفهمی

.

.

.

← مخاطبش یه نماد بود