ب نظرم خیلی بچگانه میومد که برای اینکه کار اشتباهیو انجام ندم به خودم وعده چیزی ک بیشتر دوسش دارمو  بدم

و من واقعا بچه بودم

.

.

-› این ماضی بعید ماضیه قریبه!