بیشترین تمرکز رفتاریم این روزها روی «الکی خندیدنه»

که از کم استعداد ترین گونه‌های بشری درین زمینه هستم و واقعا آدما میخوره تو پرشون و اصلا نمیخوام یهو بعد ازینکه داشتن از خنده غش میکردن فقط به خاطر اینکه من خندم نمیاد یا اساسا دارم به طور مسخره ای میخندم، آویزون شن

.

.

.

-› لطفا دعا بفرمایید بتونم :(