نوشته بودم:

من به غریبه ها نزدیک ترم، غریبه بمونید!