نوشته بودم بعضی وقتا ففط جوگیر شدنه ک میتونه چرخ ارادتو بندازه رو ریل

دیگه جو گیر هم نمیشم