وقتایی ک چالش خونم میاد پایین به چیزای بیخود گیر میدم