«کاش» و «خوشبحالش» از واژه های ممنوعه‌ی مملکت ذهنمه!