تازه یه چیز دیگه:

این مشغله ماست که از عشق بمیریم...

.

.

.

-› من اینا نیستم

-› دوست دارم اینا باشم :(