وضعیت کسایی که خوبی های خودشون رو استوری میکنن

نگران کننده نیس؟

.

.

.

-› بعد از نوشتن این از خودم پرسیدم من اینطوری نیستم